มาสงบจิตใจ ^^ with Amarit Benchaamarit (@ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (Buddhadasa Indapanno Archives) BIA) [pic]: 4sq.com/JtCWWP