ประชุมเรื่องกิจกรรมมอบทุนการศึกษาวันสงกรานต์ให้กับเด็กๆ (@ บ้านแก้วปัดโป่ง) 4sq.com/ZQRaRk