ถ้าเรามีภาพ แล้วชื่อว่า test_1234.78_55_44.33.jpg เราจะใช้วิธีเขียนอย่างไรให้ได้ชื่อของ jpg (นามสกุลภาพ) มา… fb.me/27tTpeMmd