ถึงห้อง วันนี้ล้ามากมาย ^^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/18yZpWK