ถึงห้องแล้ว ใช้เสียงจนเจ็บคอม๊าก ^^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/XunoSj