ถึงห้องล่ะ รีบแวะเอาของมาเก็บก่อน จะออกไปหาไรกินต่อ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/YOPWIQ