การเรียงอักษรไทยแบบไม่สนใจสระจ๊ะ => select * from tablename order by convert(fieldname using tis620) asc #mysql #sql #thai #encoding #sort