กะมากินข้าวจักรพรรดิอย่างเดียว (@ MK Restaurants) [pic]: 4sq.com/10XZocb